7 februari, 2023

Historia

Idag har Bifrostorden trettiotvå Grundloger och fyra Storloger. Antalet medlemmar är ca tretusen-trehundra över landet och dessa kan erhålla upp till tio olika grader.

Detta är resultatet av att riksdagsmännen Harald Åkerberg (Socialdemokraterna) och P.H Sjöblom (också känd skriftesförfattare) tillsammans med bankdirektören F.Larsson och direktören C.E.Kinman satte sig ner mellan den tolfte och fjortonde december nittonhundratjugofyra i Örebro, med den gemensamma intentionen att bilda ett ordenssällskap

Vid mötet beslutades att konstituera en kommitté för att bilda ett ordensskällskap. Man beslöt också att vända sig till författaren K.G. Ossiannilsson för att få hjälp med
att skriva ritualen. Först skulle landskapsloger för graderna I – VI bildas. Utöver landskapslogerna skulle det bildas provinsialloger i residensstäderna och dessa loger skulle få mandat att ge graderna VII och IX. Ordens tionde grad skulle utgöra Riksloge och vara Ordens högsta ledning. Antalet ledamöter i grad X skulle begränsas till trettio.

Kinnman och Sjöblom fick uppdraget att skriva till författaren Ossiannilsson med en förfrågan om författaren kunde hjälpa oss med att ”författa ritualen till de ceremonier, varunder ordens sammankomster och intagande av nya medlemmar skulle försiggå”.

Kinman och Sjöblom träffade Ossiannilsson på Frimurarhotellet i Linköping. Efter möte skrev Ossiannilsson att han bl.a. föreslog att Orden skulle heta Regnbågen där färgerna i regnbågen skulle symbolisera de sju kardinaldygderna. (De fyra kardinaldygderna är klokhet, rättvisa, uthållighet och måttlighet. Dessa fyra värdsliga dygder kompletteras i läran av de teologiska dygderna tro, hopp och kärlek. Resonemanget har sin bas i grekisk-romersk filosofi, där dygd var ett centralt begrepp för många tänkare.)

Beställarna svarade med att de accepterade hans förslag och författaren svarade då något senare att han satt rekord i hastighetsåkning per skrivmaskin och var beredd att inom någon vecka ha manuset färdigt.

Namnfrågan var dock ett bekymmer eftersom beställarna ville ha ett heltäckande namn. Man arbetade med olika förslag. Det var först i instiftelsebrevet som namnet Bifrost dyker upp för första gången. Sju är regnbågens färger, kardinaldygderna är sju och med sju bokstäver måste alltid det ord skrivas, som skall ges till namn åt kommande Bifrostloger. Bifrost är dessutom namnet på regnbågen i den fornnordiska gudasagen. Under knappt fem månader hade de fyra eldsjälarna Åkerberg, Sjöblom, Larsson och Kinman arbetat fram ett komplett underlag för ett nytt ordenssällskap. Även med dagens kontaktresurser, som data, fax och andra kommunikationsmöjligheter,skulle detta bedömas som en prestation och den blir naturligtvis inte mindre med tanke på den tidens förutsättningar.

Den 1 april 1925 hölls så Ordenssällskapet Bifrostordens konstituerande sammanträde på Stallmästaregården i Stockholm. Stiftelseurkunden för Ordenssällskapet Bifrost, upplästes, godkändes och undertecknades.